Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 60/e maddesi gereği, yetki belgelerine kayıtlı taşıtları kullanan sürücüler, her beş yılda bir, bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösterir bir sağlık raporu almak zorundadırlar.

Anılan maddede geçen "bedeni" ve "psikoteknik" açıdan sağlıklı olunduğunu gösterir raporlarının çoğunlukla aynı sağlık kuruluşu tarafından verilmemesi nedeniyle, her iki durumun da tek bir rapor ile
sağlanması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, her iki sağlık durumunun da aynı raporda gösterilmesi veya söz konusu raporların aynı yerden alınması zorunluluğu bulunmayıp, sürücünün;

- bedeni olarak sağlıklı olduğunu gösterir raporun yetkili sağlık
kuruluşundan,
- psikoteknik açıdan sağlıklı olduğunun gösterir raporun da bu konuda yetkilendirilmiş bir başka kuruluştan

alınması uygun bulunmaktadır.

Sürücülerin söz konusu raporları sadece Sağlık Bakanlığı tarafından bu konularda yetkilendirilen kuruluşlardan almaya özen göstermeleri ve söz konusu raporu/raporları seyahat boyunca yanlarında bulundurmaları önemle duyurulur.